Vertrouwenspersoon

Zeg samen met ons neen tegen grensoverschrijdend gedrag!
Ervaar je zoiets op onze club? Of in je dagelijks leven? Dan zijn dit de mogelijke meldpunten:
• Het aanspreekpunt integriteit van De Nethe is Tamara Vangeel – 0498/638422
• Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of telefoon 101;
• De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of telefoon 1712;
• Aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be.

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG? Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor De Nethe is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag te stellen t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Voor een meer gedetailleerde uitdieping van het hiervoor vermelde gedrag verwijzen we naar de gedragscodes van Tennis Vlaanderen. Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de tennis- en padelcourt, de trainer, de official en de (club-) bestuurder en (club-) medewerker. Deze gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging.

Een aangesloten lid kan door het bestuursorgaan worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op het bestuursorgaan. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing betreffende de uitsluiting kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, …

Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag! Er zijn zoals je hoger zag verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan:
• Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
• Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
• Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.

 

Meer info rond dit topic kan je hier vinden.